header_image
Zaawansowane wyszukiwanie
we found 0 results
Your search results

Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
Regulamin określa zasady korzystania z portalu ogłoszeniowego, który jest dostępny w internecie pod adresem planerwesela.pl
Właścicielem i operatorem portalu jest:
HERMES – Piotr Ochmański
Ul. Starego Doktora 4 lok. 9
04-551 Warszawa
NIP 9522136743
mBank
nr rach: 10 1140 2004 0000 3502 7625 6811

Użytkownikiem portalu zostaje się w momencie wejścia na portal planerwesela.pl .

II. PRAWA I OBOWIĄZKI:
Użytkownik jest zobowiązany do:
Podania danych zgodnych z prawdą w fazie rejestracji i ich aktualizacji,
Podania danych zgodnych z prawdą w fazie składania ogłoszeń i ich aktualizacji,
Przestrzegania regulaminu portalu planerwesela.pl i jego poprawek,
Ochrony identyfikatora – „login” oraz hasła.
Użytkownik ma prawo do:
Dostępu do portalu planerwesela.pl , dokonywania zmian danych rejestracyjnych.
Użytkownik upoważnia portal planerwesela.pl do kierowania na swój adres informacji promocyjnych, ofert, tekstów reklamowych, itp.
Operator portalu nie ponosi odpowiedzialności za:
Treść ofert oraz prawdziwość danych teleadresowych,  czasowy brak dostępu do serwisu wynikający z winy użytkownika lub wskutek działań sił wyższych, szkody wynikające z udostępnienia hasła oraz „login” osobom trzecim, ewentualne szkody powstałe w wyniku korzystania z serwisu.
Operator portalu planerwesela.pl ma prawo do:
Weryfikacji zawartości ofert i ich prawdziwości, usuwania konta użytkowników, którzy naruszają warunki regulaminu, wykorzystywania danych teleadresowych wszystkich użytkowników w celach marketingowo – reklamowych, wprowadzania zmian regulaminu, przy czym nie ma obowiązku informowania o zmianach.
Operator portalu planerwesela.pl dołoży wszelkich możliwych starań, aby:
Zawartość portalu zawierała tylko prawdziwe dane i informacje, promować i reklamować portal planerwesela.pl,
portal działał poprawnie, stale uzupełniać i pogłębiać zawartość portalu.

III. USŁUGI:
Portal planerwesela.pl oferuje następujące usługi online:
Dostęp do wszystkich ogłoszeń.

IV. WPIS OGŁOSZEŃ DO ZAWARTOŚCI SERWISU:
Wpis do działu ogłoszeń jest usługą płatną.
Dział ogłoszeń zawiera dane teleadresowe dającego ogłoszenie (adres, telefon, email, www) dostępne dla wszystkich odwiedzających portal planerwesela.pl
Opis przedmiotu lub usługi wystawionych w portalu  dostępny dla wszystkich odwiedzających planerwesela.pl.
Możliwość publikacji ogłoszeń
Użytkownik składa zamówienie na usługę przez wypełnienie formularza zamieszczonego w portalu planerwesela.pl. Dopuszczalne jest również po uzgodnieniu z operatorem portalu przesłanie zamówienia faksem lub tradycyjną pocztą.
Operator portalu planerwesela.pl zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia niezgodnego z zasadami współżycia społecznego lub naruszającego dobre obyczaje itp.
Składając zamówienie na usługę użytkownik składa jednocześnie oświadczenie o ponoszeniu pełnej odpowiedzialności za wszystkie wykorzystane w usłudze dobra będące przedmiotem ochrony prawnej.
Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody wywołane treścią usługi po stronie operatora portalu planerwesela.pl. Zamawiający zobowiązany jest także do pokrycia ewentualnych kosztów postępowania spornego, w tym sądowego.
Użytkownik jest odpowiedzialny za treść reklam i ochronę praw autorskich materiałów przekazanych do opracowania reklamy.
Przy braku odmiennej umowy wykonane i wykorzystane przez operatora portalu planerwesela.pl opracowanie reklam i tekstów są jego własnością i nie mogą być wykorzystane w innych publikacjach bez jego zgody, z wyjątkiem nazw, znaków towarowych i innych elementów chronionych prawem, a będących prawami osób trzecich i za ich zgodą.
Elementy graficzne dostarczone do realizacji zamówienia muszą być w formacie GIF, JPG, PSD, CDR, TIFF, BMP lub inne ustalone z użytkownikiem.
Wszystkie płatności realizowane są na podstawie faktury. Faktura jest wystawiana na podstawie zamówienia.
Podstawą wystawienia faktury VAT jest wpłynięcie do operatora portalu planerwesela.pl płatności, zgodnie z fakturą.
Wszelkie płatności związane z publikacją wpisu do działu ogłoszeń są realizowane na konto właściciela portalu.
Zamawiający jest zobowiązany do uregulowania należności w terminie wskazanym w fakturze.
Należność nie może zostać podzielona na raty.
Wysokość należności jest ustalana na podstawie Cennika Usług obowiązującego w dniu złożenia zamówienia.
Realizacja zamówienia i umieszczenie danych w dziale ogłoszenia  następuje w momencie potwierdzenia danych znajdujących się na formularzu zamówienia i w przypadku wyboru Płatnej Usługi po dokonaniu przez Zamawiającego płatności za fakturę wystawioną przez operatora portalu planerwesela.pl.
Operator portalu planerwesela.pl nie jest zobowiązany do realizacji zamówionej płatnej usługi przed wpłynięciem płatności za wystawioną fakturę.
Faktura zostaje przesłana do Zamawiającego poprzez pocztę elektroniczną email, na adres wskazany w zamówieniu. W wyjątkowych sytuacjach, faktura może być wysłana do Zamawiającego faksem lub poprzez tradycyjną pocztę., co wymaga zgody operatora portalu planerwesela.pl. Zawartość wpisów w dziale ogłoszeń dostępna jest bezpłatnie na stronach planerwesela.pl
V. OGŁOSZENIA:
Oferty grupowane są według dat publikacji i wykupionej usługi wyróżnienia oraz w przypadku wykupienia innych dostępnych form publikacji także losowo.
Każdy użytkownik ma prawo do bezpłatnego przeglądania wszystkich ogłoszeń w portalu planerwesela.pl.
VI. OCHRONA PRYWATNOŚCI:
Operator portalu planerwesela.pl przetwarza dane osobowe użytkowników z zachowaniem wymaganych przez polskie prawo środków bezpieczeństwa oraz z poszanowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów. Celem zbierania tych danych jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania portalu i wypełniania jego funkcji przede wszystkim jako platformy wymiany informacji.
Użytkownik portalu planerwesela.pl upoważnia operatora portalu planerwesela.pl do przesyłania korespondencji na adres poczty elektronicznej użytkownika. Niektóre obszary portalu planerwesela.pl mogą wykorzystywać cookies, czyli niewielkie pliki tekstowe wysyłane do komputera użytkownika identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przekazanych danych przez operatora portalu planerwesela.pl.
VII. PRAWA AUTORSKIE:
Prawa autorskie portalu planerwesela.pl zostały zastrzeżone dla planerwesela.pl.
Wszystkie znaki towarowe zostały użyte tylko w celach informacyjnych i należą do ich właścicieli, chyba że zostało to oznaczone inaczej. Prawa autorskie artykułów należą do ich autorów.
Zawartość portalu planerwesela.pl jest wyłączną własnością operatora portalu planerwesela.pl. Wszelkiego rodzaju używanie zgromadzonych w bazie danych do dalszej odsprzedaży bez zgody operatora portalu planerwesela.pl stanowi naruszenie Kodeksu Karnego oraz ustawy o ochronie prawa autorskiego.
W przypadku stwierdzenia naruszenia pkt.VII.4 ze strony użytkownika, operator portalu planerwesela.pl ma prawo wystąpić na drodze postępowania karnego oraz cywilnego do Sądu celem nałożenia grzywny na użytkownika a także zasądzenia odszkodowania w wysokości 100.000 złotych (słownie: sto tysięcy złotych).
Kopiowanie i powielanie informacji możliwe jest po wyrażeniu pisemnej zgody przez operatora portalu planerwesela.pl.

VIII. NOTKA PRAWNA
Portal planerwesela.pl nie jest witryną doradztwa. Wszelkie przedstawione tu poglądy, informacje, interpretacje i rozwiązania nie są przeznaczone do bezwzględnego stosowania w praktyce. Korzystanie z treści udostępnionych w portalu planerwesela.pl odbywa się na odpowiedzialność użytkownika.
Operator portalu planerwesela.pl nie odpowiada na przesyłane pytania i prośby o rozwiązanie kwestii związanych z branżą, której dotyczy portal. Rozwiązywanie szczegółowych problemów powinno odbywać się z pomocą wykwalifikowanego doradcy lub specjalisty z dziedziny, której zagadnienie dotyczy.
Operator portalu planerwesela.pl oświadcza, że dokłada wszelkich starań, aby prezentowane treści, akty prawne i inne teksty i mechanizmy były zgodne z obowiązującym stanem prawnym. Jednak prezentowane tu materiały i mechanizmy nie stanowią źródła prawa, a częste zmiany prawa powodują, że część treści może dotyczyć stanu prawnego z nieodległej przeszłości.
IX. REKLAMACJE:
Wszelkie reklamacje dostarczane są w formie pisemnej zawierającej dokładny opis przedmiotu reklamacji. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona, operator portalu planerwesela.pl zobowiązany jest do usunięcia przyczyny reklamacji lub w przypadku usługi płatnej zwrotu wpłaconych należności.
X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.10.2016 r..
Po uważnym zapoznaniu się z powyższym regulaminem, użytkownik oświadcza, że akceptuje warunki regulaminu.

  • Wyszukiwanie zaawansowane

    0 zł to 5.000 zł